بایگانی موضوعی: و جزوات کارشناسی ارشد پیام نور

ترمودینامیک پیشرفته مواد

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95
 
قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

تئوری نابجایی ها

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95
قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

تحلیل اماری

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 95-94  
قیمت:1500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

حفظ جزء 30 قرآن کریم

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 98-97 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 97-96 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 97-96 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 96-95 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 96-95 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 94-93  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 94-93 (همراه با پاسخنامه)
 نیمسال دوم 93-92  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 93-92 
 نیمسال دوم 92-91
تابستان 94 (همراه باپاسخنامه)
تابستان 93 (همراه باپاسخنامه)
قیمت:3500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

جزوه درس روش تحلیل محتوا

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

جزوه روش تحلیل محتوا            دکترنعیم بدیعی

 

 

 

 

قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه درس حقوق اموال و مالکیت

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

 

جزوه حقوق اموال و مالکیت            دکترسیداحمدعلی هاشمی – دکترابراهیم تقی زاده                    

 

 

 

قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه درس متون ادبی درراستای نهج البلاغه(سیرتطورعلوم ادبی تاعصرسیدرضی)

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

جزوه متون ادبی درراستای نهج البلاغه(سیرتطورعلوم ادبی تاعصرسیدرضی)  

 دکترعلیرضادل افکار

قیمت:  2000  تومان

 

با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه درس مدیریت منابع اطلاعاتی

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

جزوه مدیریت منابع اطلاعاتی   دکتر امیرهوشنگ تاج فر

قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه درس رفتارسازمانی رویکردی کاربردی

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

جزوه درس رفتارسازمانی رویکردی کاربردی    دکترعلی اکبراحمدی،دکترمینوسلسله

قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه درس  دین واخلاق 

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

جزوه  دین واخلاق   دکترناصرمحمدی

قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه درس  تفکرودیداستراتژیک   

  

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

جزوه  تفکرودیداستراتژیک   دکترجمشیدسالار،دکترمحمدتقی امینی

 

قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه درس استراتژی های مدیریت دانش

جزوه درس استراتژی های مدیریت دانش(رشته مدیریت فناوری اطلاعات)

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
جزوه  استراتژی های مدیریت دانش   دکتر محمد مهدی پرهیزگار،دکتر علی ربیعی
قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه علم واموزش درجهان تشیع

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

جزوه علم واموزش درجهان تشیع   دکترفاطمه جان احمدی

قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

جزوه درس تاریخ اجتماعی شیعه

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

جزوه تاریخ اجتماعی شیعه  سیده سوسن فخزائی

 

قیمت:  2000  تومان

با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد

جزوه درس بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
جزوه  نوآوری در بخش دولتی   دکتر محمد جواد حضوری

 

قیمت:  2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.

ترجمه جزوه های درس فرآیند خط مشی گذاری عمومی

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
ترجمه جزوه  On the Nature of Public Policy ) رنزونگ هانگ(
ترجمه  جزوه public.policy.anderson ) جیمز اندرسون (
 
قیمت:  3000  تومان               
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد.