بایگانی موضوعی: اقتصاد اسلامی

عقاید اقتصادی متفکرین مسلمان

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 96-95
نیمسال دوم 95-94  
نیمسال اول 95-94

 

 

 
قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

نظام اقتصادی اسلام

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95 
نیمسال اول 96-95

 

 

 
قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

روش شناسی علم اقتصاد

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95 
نیمسال دوم 95-94 

 

 

 

 
قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

ابزارهای مالی اسلامی

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95 

 

 

 

قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

اقتصاد خرد

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95 
نیمسال اول 96-95
نیمسال دوم 95-94  
نیمسال اول 95-94

 

 

قیمت:1500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

اقتصاد اسلامی1

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95 
نیمسال اول 96-95
نیمسال دوم 95-94  
نیمسال اول 95-94
 

 

قیمت:1500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

احکام اقتصادی اسلام

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95 
نیمسال اول 96-95
نیمسال دوم 95-94  

 

 

قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

اقتصادسنجی

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 96-95 
نیمسال اول 96-95
نیمسال دوم 95-94  
نیمسال اول 95-94
نیمسال دوم 94-93  (همراه با پاسخنامه)

 

 

قیمت:1500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

اقتصادخردمیانه 2

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 94-93  (همراه با پاسخنامه)

 

 

قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

اقتصادکلان میانه 2

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 94-93  (همراه با پاسخنامه)

 

 

قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

حفظ جزء 30 قرآن کریم

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 98-97 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 98-97 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 97-96 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 97-96 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 96-95 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 96-95 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 94-93  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 94-93 (همراه با پاسخنامه)
 نیمسال دوم 93-92  (همراه با پاسخنامه)
 نیمسال اول 93-92 (همراه با پاسخنامه)
 نیمسال اول92-91 (همراه با پاسخنامه)
تابستان 98 (همراه باپاسخنامه)
تابستان 97 (همراه باپاسخنامه)
تابستان 96 (همراه باپاسخنامه)
تابستان 95 (همراه باپاسخنامه)
تابستان 94 (همراه باپاسخنامه)
تابستان 93 (همراه باپاسخنامه)
قیمت:3500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 95-94  
 نیمسال دوم 93-92
نیمسال اول 93-92  
 نیمسال دوم 92-91 
 نیمسال اول 92-91  
تابستان 93

 

قیمت:1500 تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 94-93 
نیمسال دوم 93-92  
نیمسال اول 93-92 
 نیمسال دوم 92-91

 

 

قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

نظام پولی و مالی اسلامی

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 95-94  
نیمسال اول 94-93 
 نیمسال دوم 93-92  
نیمسال اول 93-92 

 

 

 

 

قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

روش شناسی اقتصاد اسلامی

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 95-94 
نیمسال اول 94-93 
 نیمسال دوم 93-92  
نیمسال اول 93-92  
 نیمسال دوم 92-91  

 

 

 

قیمت:1500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

توسعه وبرنامه ریزی اقتصادی بامبانی اسلامی

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 95-94  
 نیمسال دوم 93-92  
نیمسال اول 93-92  

 

 

 

 

قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

 

اقتصادسنجی میانه

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال دوم 95-94 
نیمسال دوم 94-93 
نیمسال اول 94-93 
نیمسال اول 93-92  
 نیمسال دوم 92-91  
نیمسال اول 92-91
تابستان 93

 

 

 

 

 

 

قیمت:2000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 95-94  
نیمسال اول 94-93 
 نیمسال دوم 93-92
نیمسال اول 93-92  
 نیمسال دوم 92-91  
نیمسال اول 92-91

 

 

قیمت:1500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.