بایگانی موضوعی: مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

حفظ جزء 30 قرآن کریم

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 98-97 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 97-96 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 97-96 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 96-95 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 96-95 (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 95-94  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال دوم 94-93  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 94-93 (همراه با پاسخنامه)
 نیمسال دوم 93-92  (همراه با پاسخنامه)
نیمسال اول 93-92 
 نیمسال دوم 92-91
تابستان 94 (همراه باپاسخنامه)
تابستان 93 (همراه باپاسخنامه)
قیمت:3500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

هیدرولیک پیشرفته

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 93-92 
نیمسال اول 91-90 
قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

مکانیک سیالات

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
 نیمسال دوم 92-91 

 

قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

طراحی هیدرولیکی سازه ها

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
 نیمسال دوم 93-92
نیمسال اول 93-92  
نیمسال دوم 91-90 

 

 

 
قیمت:1500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

 

 

روش های عددی در مهندسی آب

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 93-92  
نیمسال دوم 91-90 
نیمسال دوم 92-91

 

 

 

 

 

قیمت:1500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

روش اجزاء محدود

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
نیمسال اول 94-93
 نیمسال دوم 93-92
نیمسال اول 93-92  
نیمسال دوم 91-90 
نیمسال اول 91-90
 

 

 

قیمت:2500  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.

استاتیک

این فایل شامل موارد زیر می باشد:
 نیمسال دوم 92-91  
قیمت:1000  تومان
با انتخاب گزینه خرید ایمیل خود را به طورصحیح وارد نمایید،لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهدشد.